Sàn Gỗ RainForest RF518

  Green label - Chứng nhận xanh
  5 thanh / hộp = 1.14 m2
  AC6, Class 33
  Cao
  Wave IR surface texture - Mặt ánh kim
  1203 X 189 X 12 mm
  Cao